ผู้บริหาร

#

wdoae

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

รับผิดชอบ บริหารงานสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

อีเมล์ wdoae@doae.go.th

โทรศัพท์ 032-201568

น.ส.พัชรี กมลสัตย์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบ ควบคุมกำกับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล์ wdoae@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3220-1568

นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์ mukitti@gmail.com

โทรศัพท์ 08-3607-2566

นางปาลลิน พวงมี

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์

โทรศัพท์

นายอรรถพร จินดามณี

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์

โทรศัพท์ 0-3220-1568

province

นายวันชัย นิลวงศ์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีเมล์ prachuap@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3456-4267

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อีเมล์ kanchanaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3425-4740

นายศุภนารถ เกตุเจริญ

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครปฐม

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

อีเมล์ nakhonpathom@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3261-1235

นายวันชัย คนงาม

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

อีเมล์ phetchaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3248-8056

นายพินิจ เจริญเร็ว

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดราชบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการเกษตรจังหวัดราชบุรี

อีเมล์ ratchaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3231-5717

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล์ samutsongkham@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3471-1711

นายเศรณี อนิลบล

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล์ samutsakhon@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3441-1043

นายไพฑูรย์ รื่นสุข

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

อีเมล์ suphanburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3555-5455

center

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ pmc02@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3548-1126

นายคำรณ มะปรางหวาน

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ haec01@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3453-2155

นายวีระศักดิ์ สุขทอง

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์

อีเมล์

โทรศัพท์

นายธัชกร นุชประเสริฐ

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ aopdh03@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-2429-1298-9

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเพชรบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ aopdm03@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3250-8022

ปิดการแสดงความเห็น