ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

wdoae

นายบำรุง สังข์สว่าง

ตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี

รับผิดชอบ บริหารงานสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

อีเมล์ -

โทรศัพท์ -

น.ส.พัชรี กมลสัตย์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบ ควบคุมกำกับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล์ wdoae@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3220-1568

นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์ wdoa02@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3220-1568

นายชุมพร พวงประยงค์

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์ chum0207@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-3220-1568

นางสาวอมรศรี ตุ้ยระพิงค์

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแลภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในกลุ่ม

อีเมล์ tuiraping@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-3220-1568

province

นายวิจิตร กมลวารินทร์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

อีเมล์ kanchanaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3456-4267

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครปฐม

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

อีเมล์ nakhonpathom@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3425-4740

นายมงคล จอมพันธ์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีเมล์ prachuap@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3261-1235

นายโสภณ คงเทียบ

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

รับผิดชอบ บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

อีเมล์ phetchaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3248-8056

นายรังสรรค์ กองเงิน

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดราชบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการเกษตรจังหวัดราชบุรี

อีเมล์ ratchaburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3231-5717

ดร.รุจีพัชร บุญจริง

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล์ samutsongkham@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3471-1711

นางระนอง จรุงกิจกุล

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล์ samutsakhon@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3441-1043

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

อีเมล์ suphanburi@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3555-5455

center

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ pmc02@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3548-1126

นายประสาธน์ คำชื่น

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ haec01@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3453-2155

นายวีระศักดิ์ สุขทอง

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์

อีเมล์ -

โทรศัพท์ -

นายสมชัย ส่งเสริมสกุล

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ aopdh03@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-2429-1298-9

นายมงคล ถนนแก้ว

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ aopdt01@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3543-7705

นายเขมชาติ ปัญจมทุม

ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเพชรบุรี

รับผิดชอบ บริหารจัดการศูนย์ฯ

อีเมล์ aopdm03@doae.go.th

โทรศัพท์ 0-3250-8022

ปิดการแสดงความเห็น