การตั้งค่า Dashboard เพื่อใช้งาน HandySense กับแปลงเปิด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

HSภาค 2

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ เพื่อเกษตรกรไทย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำของเกษตรกรไทย

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 49

ควันหลงจากการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในระดับไร่นาปี 2564

Art011164

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3092/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดราชบุรี

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3923/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 41

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการมอบนโยบาย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการมอบนโยบาย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ การนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาคน เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ทุกหน่วยงานต้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 – 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้จัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น จำนวน 63 โครงการ ภายใต้ 18 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย และ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืช และสมุนไพรไทย ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในครั้งนี้

วันที่ 7 ต.ค. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมวางแผนช่วยเหลือ และฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Payday improvements Lancaster CA.There tends to be 77 cash advance loans companies in Lancaster, Ca.

Payday improvements Lancaster CA.There tends to be 77 cash advance loans companies in Lancaster, Ca.

Most readily useful cash advance loans communities in Lancaster, Ca

TFC Concept Financial Loans a€“ Lancaster

Target: 43943 Sierra Hwy Suite G, Lancaster, CA 93534

Phone: (844) 242-3543

Using the services of TFC name Loans have been this sort of quick procedures. All all of us should conclude ended up being enter in her Lancaster office, fill some papers out, therefore most of us obtained the confirm immediately right then! If anyone possesses an emergency like Most people managed to do and require funds rapidly i’d yourself strongly recommend creating TFC a telephone call. a€“ George Weston

TFC was incredible! They wandered me with the strategy and managed to get just as facile as it is achievable really rapid plan. They certainly were knowledgable of my own industry and aided myself to higher understand each of my own variety! My goal is to recommends this continuous sales some other anyone. Many thanks TFC! a€“ Morgan Yen

Gone hired by with TFC name debts a few times of records year or two & are forever exceptionally happy with all of them. These are generally excessively pro & assist in keeping a person incredibly contemporary thru practise that will be whole! a€“ Samantha Williams

Children Automobiles Name Financial Loans

Address: 43805 Unit St #D, Lancaster, CA 93535

Telephone: (661) 403-4133

My family had a private emergency and debts comprise pilling up. North america obtain the mortgage you necessary, but what actually took me aback am the reality that they give you amount selection that work for every person once we labeled as TNL, Marco helped to. Continue reading