Menu Close

วันที่ 28 เม.ย. 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พร้อมคณะ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง และโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มกราคม 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 1/2563 จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 พ.ย. 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กยส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 14/2562