วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวณัตฐา พลเสน นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Rw) ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

เตือนภัยโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ในนาข้าว

เตือนภัยโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ในนาข้าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สสก.2 รบ. ได้มอบหมาย นายบุญทวี โคมแก้ว นวก.ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงภาระกิจและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

2563 11 13 Boontawee is in the meeting

ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2564

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อทะเบียน

2. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
1. แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03)
6. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน วสช.
5. แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
4. แบบแสดงผลการดำเนินงานสำหรับวิสาหกิจชุมชน
3. แผนประกอบการสำหรับวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การบันทึกแผน – ผล การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดย นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน (ปิดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

2563 11 13 brief internal editor

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ

2563 11 10 to 12 Youwaman is in the semina

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภท แม่ผู้เป็นเกษตรกร ณ ห้องประชุมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล

2563 11 06 Kitti and Raweewan in meeting