วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสวนสำเนียงไพร หมู่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

   

   

   

   

   

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ บ้านสวนสำเนียงไพร หมู่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ ถึงแนวคิดกระบวนทัศน์ การทำการเกษตรของนายวุฒิชัย แก้วดอนไพร เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต ปี 2565 การฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานกิจกรรมในแปลงเรียนรู้

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำถ่านชีวภาพ การเลี้ยงแพะ ไก่ไข่ การเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช ตลอดจนการแปรรูปสินค้าจากอ้อยและกล้วยน้ำว้า โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นเกษตรกรในอ.หนองปรือ ยุวเกษตรกร และบุคคลทั่วไป จำนวน 30 ราย

ซึ่งทุกคนได้ให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติตลอดจนสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองต่อไป

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย

……………………………………………………………………………..

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ การสาธิตการปลูกพืชกลับหัวในกระถาง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจากโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนหนองพังตรุ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรต่อไป

ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566

     

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรชาวนาอาสา

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน

………………………………………………….

วันที่ 27 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายวิทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรชาวนาอาสา ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.หนองปลาหมอ ต.หนองกบ และ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โดยการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายให้แก่สมาชิก และเกษตรกรรายอื่นๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำนา

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2566

……………………………………….

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom.Meeting

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 และการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 1

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดนครปฐม

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 1

ลงพื้นที่ดำเนินการนิเทศงานและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลตามประเด็นการนิเทศงาน ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2566 ทั้ง 9 แนวทางหลัก

2.การขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร

3.งานภารกิจเร่งด่วน และงานอื่นๆ 

4.ปัญหาและหรืออุปสรรคในการทำงานและข้อเสนอแนะในการทำงาน 

นอกจากนี้ยังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามการดำเนินการการขับเคลื่อนงานตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดราชบุรี …………………………………… วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 2

     

     

     

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดราชบุรี

……………………………………

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 2

ลงพื้นที่ดำเนินการนิเทศงานและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

โดยมีนายสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลตามประเด็นการนิเทศงาน ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2566 ทั้ง 9 แนวทางหลัก

2.การขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร 

3.งานภารกิจเร่งด่วน และงานอื่นๆ

4.ปัญหาและหรืออุปสรรคในการทำงานและข้อเสนอแนะในการทำงาน

นอกจากนี้ยังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามการดำเนินการการขับเคลื่อนงานตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model ณ  กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ BCG มันสำปะหลัง  ที่ใช้กลไกการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็ง พร้อมนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

 

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน “วันกาแฟราชบุรี”

    

   

   

   

 

สสก.2 รบ. ร่วมงานวันกาแฟราชบุรี

“”””””””””””””””””””””””””””””””

วันที่ 26 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน “วันกาแฟราชบุรี”

โดยมีนายอุดม  เพชรคุต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันกาแฟราชบุรี และนายสุพัฒน์  อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกาแฟโรบัสตาตะนาวศรี ในงานมีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกาแฟ และจัดนิทรรศการการผลิตกาแฟครบวงจร ณ ไร่พรหมรัศมี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรชาวนาอาสา

     

     

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน

…………………………………………..

วันที่ 26 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายวิทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายไกรศร แจ่มจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรชาวนาอาสา ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.ปากแรต ต.กรับใหญ่ และ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โดยการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายให้แก่สมาชิก และเกษตรกรรายอื่นๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานประกวดพริกบางช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “นำพริกบางช้างกลับคืนถิ่น”

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เตรียมขับเคลื่อนการงานประกวดพริกมันบางช้าง

………………………………….

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยนางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานประกวดพริกบางช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “นำพริกบางช้างกลับคืนถิ่น”

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี