แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

เล่ม-3-0-แผนการจัดการเรียนรู้-หลักสูตรต้านทุจริต-2565

 

คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างถั่วเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย-2_คำเเนะนำป้องกันกำจัดโร

 

เอกสารไฟล์แนบ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชงและกระท่อม

 

เอกสารไฟล์แนบ

👩‍🌾☀️เกษตรร่วมใจรับมือภัยเเล้ง ปี 2565👨‍🌾☀️

เกษตรภัยเเล้ง

 

เอกสารไฟล์แนบ

ผลสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร สสก.2 รบ. ในยุค New Normal โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พี่นัท Newผลสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ สสก2

 

เอกสารไฟล์แนบ

การบริหารงานองค์กรส่งเสริมการเกษตรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พี่นัท บทความการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (1)

 

เอกสารไฟล์แนบ

การประเมินโครงการในงานส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พี่นัท บทความการประเมินโครงการในงานส่งเสริมการ

 

เอกสารไฟล์แนบ

เทคนิคการสร้างการสร้างกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็ง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พี่นัท บทความเทคนิกดารสร้างกลุ่มเกษตรกร

 

เอกสารไฟล์แนบ

ยุทธศาสตร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบัน-อนาคต โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พี่นัท บทความยุทธศาสตร์เพื่องานส่งเสริมการเกษต

 

เอกสารไฟล์แนบ

เอกสารวิชาการ การยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

e-book มาตรฐานอาหาร (Final)

 

เอกสารไฟล์แนบ