คู่มือฯแนวทางปฏิบัติงานการเบิกจ่ายฯ ปี 2566

 

คู่มือฯแนวทางปฏิบัติงานการเบิกจ่ายฯ ปี 2566

ไฟล์เอกสารแนบ

 

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล)

ประกาศเรื่องประกวดราคา
1.ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
2.TOR
3.แบบ บก.06

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการจำนวน 5 เรื่อง

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมููลข่าวสาร

ความผิดทางละเมิดที่ราชการและลูกจ้างควรรู้

เอกสารขั้นตอนการละเมิดUnitSchool2-2563

ระเบียบการลาที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำต้องรู้

การลา

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 3 ปี...