ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยไฟ

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 20 ธันวาคม 2562

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เตือนภัยการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตะกูลแตง

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 19 ธันวาคม 2562

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจ้งการปิดการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2562 และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจ้งการปิดการปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2562 โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี และราชบุรี  โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 บัดนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง และต้องนำเครื่องบินเข้าตรวจซ่อมประจำปีสำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงปี 2563 จึงปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว โดยมีเครื่องบินปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด ณ สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต้้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

การปรับตัวของเกษตรกรและการให้น้ำพืชในช่วงฤดูแล้ง