เอกสารวิชาการ การยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

e-book มาตรฐานอาหาร (Final)

 

เอกสารไฟล์แนบ

เอกสารวิชาการ การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

e-book ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Final)

 

เอกสารไฟล์แนบ

คู่มือการเสนอโครงการและแนวทางการรับและเบิกจ่ายภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ

คู่มือการเสนอโครงการและแนวทางการรับและเ

เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2563

องค์ความรู้เรื่องการประเมินผลโครงการ

Microsoft PowerPoint - การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ