โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่

 

 

โครงการส่งคืนความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางสรุปข้อมูลฯ

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 808 ลงวันที่ 31 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กยส เผยแพร่บทความข้อมูลข่าวสาร 2540

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 

ไฟล์เอกสารแนบ

การแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร และการเผยแพร่ข่าว หรือข้อมูลข่าวปลอม (Fake News)

fake new

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564

สรุปผลประชุมหัวหน้าส่วน

 

ประชาสัมพันธ์งดหรือชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนกำหนดการดำเนินประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

เลื่อนสอบ_1