คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2382/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 29

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 29

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2304/2564 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คำสั่ง มาตรการควบคุมไทยเพรซิเดนท์

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2477/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2202/2564 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 28

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 3

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 3

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ฉบับที่ 2

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรม

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

ประกาศจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือ ปชช.งดเ

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 1667/2564 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564 เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

คำสั่ง หน้ากากอนามัย

ขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกและเข้าจังหวัดราชบุรี (ปรับปรุง 6 พ.ค. 2564)

เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (ปรับปรุง 6 พ.ค.64)

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1740/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 25

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 25