วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเข้มแข้ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 55

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดงาน
วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565
………………………………………………………..
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
นายเข้มแข้ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 55 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการจัดงานดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา การอบรมฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา

การอบรมฝึกอาชีพและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 

“”””””””””””””””””””””””””””””

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการสัมมนา การอบรมฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565

เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการจดงานดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม  

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

………………………………………………

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม  

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร  

ณ ห้องออนไลน์ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

   

   

 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่และพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 –30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ซึ่งผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท โล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

   

   

สสก.2 รบ. เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
***************
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคเกษตรของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และตลาดโมเดิร์นเทรด
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และศึกษาดูงานผลสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร ระดับจังหวัด และผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่เกษตรกรที่ได้ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าโรงงาน ประจำปีการผลิต 2564/2565

ณ ห้องจัดเลี้ยงร้านบ้านผักหวาน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการส่งอ้อยยอดยาวและอ้อยมีสิ่งปนเปื้อน เข้าสู่โรงงานอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2565

“””””””””””””””””””””””””””””””

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี 2565

ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

…………………………………………..

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่   และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์

ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมงานดังกล่าว

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผอ. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

   

   

   

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เตรียมงานสัมมนาขับเคลื่อนศพก. แปลงใหญ่
และYoung Smart Farmer กลไกการเกษตรเชิงพื้นที่ควบคู่กับ BCG Model
……………………………………………………
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผอ. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดเตรียมงานสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยใช้กลไกการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ควบคู่กับ BCG Model ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมวางแผนการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

   

   

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเตรียมงานสัมมนาขับเคลื่อนศพก. แปลงใหญ่

และYoung Smart Farmer กลไกการเกษตรเชิงพื้นที่ควบคู่กับ BCG Model

“”””””””””””””””””””””””””””

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกันประชุมวางแผนการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยใช้กลไกการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ควบคู่กับ BCG Model ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี

เพื่อกำหนดกิจกรรม และรูปแบบการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางราชการ

ณ ห้องออนไลน์ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)