Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมห้วยทราย 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัราชบุรีมอบหมายให ้กลุ่มส่เสริมและพัฒนา เกษตรกร โดย นางสาวรววิรรณ จันทรผ์่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัตการ และนางสาวเยาวมาลย ์ภาคภูมินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับเขต ณ บ้านหนองบอน หมู่ 2 ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทีมนิเทศงานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่นิเทศงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาคเช้ารับฟังการสรุปการดำเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรคจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) วันที่ 1กรกฎาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาเกษตรกรให้เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี