ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

ประกาศรายชื่อสมรรถนะครั้งที่ 1 สสก. 2 จ.รบ

เอกสารไฟล์เเนบ

แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565

เล่ม-3-0-แผนการจัดการเรียนรู้-หลักสูตรต้านทุจริต-2565

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

สมัครสอบสสก 2 รบ

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มน้ำมัน

ประกาศคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศดีเด่น 65

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่องผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565

วสช ระดับเขต

 

เอกสารไฟล์แนบ

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข่าวข้าวเมืองโอ่ง

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนายช่างเค

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ครั้งที่ 1 สสก.2

 

เอกสารไฟล์แนบ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

นายช่างเครื่องยนต์.สสก.2

 

เอกสารไฟล์แนบ