วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ เขต 3-4 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม