วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทีมนิเทศงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

News22032562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ทีมนิเทศงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ออกนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

News21022562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สสก.2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นวส.ปก. เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จ.นครปฐม ครั้งที่2/2562 ณ วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

130

วันที่ 11-14 มีนาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

129

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการ เกษตรระดับตำบลแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

128

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วย คณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ทีมที่ 2 เข้านิเทศงานครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

127

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ดำเนินการจัดงานประจำปี ศาลสมเด็จพ่อปู่หัวเกาะ ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 เป็นประจำทุกปี

126

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ทีมที่ 2 เข้านิเทศงานครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

125

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการเกษตรและสหกรณ์ เขต 3-4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

124