วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายอรรถพร จินดามณี ผอ.กพบ. และนายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ วิชาการและประเมินผล งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานดำเนินการถอดบทเรียนในกิจกรรมศพก. ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ ๓ โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

147

วันที่ 9 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมทางเลือก และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรตำบลหนองปรือ

146

ในวันที่ 4 เมษายน 2562 สสก.2รบ. มอบหมายให้นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไข ปัญหาภาคเกษตรตะดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

145

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

144

วันที่ 8 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

143

วันที่ 6 เมษายน 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป สสก.2รบ. นำโดยนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หน.ฝบร. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

142

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. และคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลงพื้นที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

141

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. และคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด

140