สมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษ และโครงการสวัสดิการต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นใหม่ My GPF Application

แอปกบขกรมส่งเสริม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้นข้าว การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ
1) เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง
2) เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก
3) เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้อง
1ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
2ข้าวเปลือก
3กระทรวงพาณิชย์เครื่องวัดความชื้นข้าว

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. ดำเนินการจัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับเขต ณ บ้านสวนทรายทอง รีสอร์ท อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

177

วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ในเขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

176

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ ร่วมดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการและส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

175

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

174

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สสก.2รบ. ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านเกษตร บ้านใหม่หนองมะสังข์ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

173

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 สสก.2รบ. จัดสัมมนาเครือข่ายSmart Farmer ต้นแบบระดับเขต ณ.โรงแรมซีแอนด์ซี ราชบุรี

172

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมการดำเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เกษตรปลอดการเผา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

171

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ ร่วมดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 650 คน  ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

170