วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สสก.2รบ.ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี พ.ศ. 2562 อำเภอบ้านคาและอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

169

วันที่ 17 พฤษภาคม 62 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Smart Product by Farm@Home ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

168

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 สสก.2 รบ. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

167

Smart Product By Farm@Home งานแสดงสินค้า เกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 8 จังหวัด ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 62 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Smart Product by Farm@Home ผลิตภัณฑ์ดีเด่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ 2 จ.ราชบุรี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันตก เกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่กำกับดูแลของสสก.2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

โดยภายในงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โซน Foodstreet และโซนต้นไม้ รวมทั้งสิ้นกว่า 55 บูท รูปแบบของงาน คือ “Smart Product Smart รักษ์โลก” โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ภายในงานจะพบกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่คัดสรรเป็นอย่างดี ปลอดภัยไร้สารพิษไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ความใส่ใจในการผลิตโดยใช้ความรู้ประสบการณ์ ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

โดยสินค้าที่ร่วมในการจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผลผลิตสด เช่น ส้มโอ มะพร้าว กล้วย มะม่วง ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน GAP ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด เช่น มะพร้าวแปรรูป กล้วยแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมไทยสินค้าหัตถกรรมและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่ ศิลปะประดิษฐ์จากดินไทย งานหัตกรรมจากป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สินค้าหัตถกรรมและผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

โดยเชิญชวนผู้ประกอบการใช้ภาชนะใส่ของผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก และเชิญชวนผู้ซื้องดรับถุง ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

นายชาตรี บุญนาค กล่าวว่า เกษตรยุคใหม่เป็นการส่งเสริมการเกษตร เน้นตลาดนำการผลิต โดยพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถผลิตสินค้าเชิงคุณภาพ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

ซึ่งงาน Smart Product by Farm@Home ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จึงขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 62 ที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเล็จ หัวหิน จ.ประจวบฯ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เชิญชวนร่วมงาน Smart Product by Farm@Home ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เชิญชวนร่วมงาน Smart Product by Farm@Home
ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ในลักษณะการตลาดนำการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในพื้นที่ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของตลาด ได้มีเวทีจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่น พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเป็นการสานต่อการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตได้นำสินค้าที่ผลิตเอง แปรรูปเอง มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง นอกจากเกษตรกรผู้ผลิตจะได้ประโยชน์จากการขายสินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับรู้และเข้าใจถึงเรื่องราวความเป็นมาของการผลิตสินค้า เกษตรกรผู้ผลิตก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย นอกจากนั้น ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันต่อไปในอนาคต

ภายในงานประกอบด้วยโซนแสดงสินค้า จำนวน 32 บูธ โซนอาหารพร้อมรับประทาน 15 บูธ โซนต้นไม้ 8 บูธ รูปแบบงาน คือ “Smart Product Smart รักษ์โลก” เน้นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันตก รวมทั้งสิ้นกว่า 55 บูท

คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562

คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า พื้นที่ดังต่อไปนี้มีการไหลเวียนของอากาศไม่ดีในช่วงเวลาที่แจ้งเตือน ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน แม้จะมีลมและฝนแต่ยังไม่สามารถพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพโดยตรง จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนี้ (‘)งดเผาวัสดุการเกษตรอย่างเด็ดขาด(‘)

❎ วันที่ 10 พ.ค. 62
▶️ ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และตาก
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

❎ วันที่ 11 พ.ค. 62
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และตาก
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

❎ วันที่ 12 พ.ค. 62
▶️ ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กำแพงเพชร และพิจิตร
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

❎ วันที่ 14 พ.ค. 62
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

❎ วันที่ 15 พ.ค. 62
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

❎ วันที่ 16 พ.ค. 62
▶️ ภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

(*)(*)(*)ทั้งนี้ จะ update คำแจ้งเตือนล่วงหน้าทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เกษตรฯ ลุยเปิดตัว “เกษตรอัจฉริยะ” เทคโนโลยีทางการเกษตรนำร่องใน 6 พืชสำคัญ

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega farm enterprise) ต่อยอด ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise (MFE)