“ผักปลัง” ผักสมุนไพรปลูกง่าย กินง่าย ลื่นปรื๊ด…โบราณว่า กินแล้ว “ของจะเสื่อม”

ทำไมต้องห่อ “ฝรั่ง” ด้วย “ถุงพลาสติก” คู่กับ “หนังสือพิมพ์” แล้วห่อชั้นเดียวได้มั้ย?

ข่าวดี ค้นพบ “มวนตัวห้ำ” ชนิดใหม่ ชอบกิน “เพลี้ยไฟ” ศัตรูพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ

หญ้าแฝกประโยชน์มากมาย พร้อมรูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ

วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 นายสมพร แสงกลิ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

234

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ ร่วมภารกิจตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้กับ…ข้าราชการในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รอบ (เช้า – บ่าย) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,400 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

233

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ปี 2562 (Field Day)” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

232