วันที่ 27 กรกฎาม 2562 สสก.2รบ. มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ กลัดเดช นวส.ชพ. และนายนพรุจ หินอ่อน นวก.ชก. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี

268

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 สสก.2รบ. นำโดยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2รบ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยภาคค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

267

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สสก.2รบ. จัดการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้แก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

266

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2รบ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

265

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. สสก.2รบ. มอบหมายให้ นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

264

สสก.2รบ. มอบหมายให้ นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

263

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2 รบ. และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

290

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.2รบ. ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (English for work)”

289

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 สสก.2รบ. นำโดยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผอ.สสก.2รบ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

288

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สสก.2รบ. มอบหมายให้นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ่อตะกั่ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

287