วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมเปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

342

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมกับ กพร. กรมส่งสริมการเกษตรติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

341

วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

340

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการพัฒนาพันธุ์และตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร

339

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพืชมาตรการจำกัดสารอันตราย 3 ชนิด และการดาวน์โหลด DoaeFarmbook ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

338

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

337

วันที่19-20 สิงหาคม2562 สสก.2 รบ. จัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่4/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง) มีการศึกษาดูงานแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

336

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลโครงการวิจัยสู่ ศพก. แปลงใหญ่ และ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

335

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. ติดตามงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

334

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สสก.2 รบ. ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

333