กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer ในวันที่ 17 ถึง 20 ธันวาคม 2562 ณ สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่1/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอนครชัยศรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผอ สสก เป็นประธานประชุมเครือข่ายการดำเนินงาน ศพก แปลงใหญ่ระดับเขต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบ นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรที่อบรม หลักสูตรการพัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 ราย ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ การปลูกผักสลัดปลอดภัย บ้านนายวทัญญู วีรวัฒน์โยธิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นส ปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นำเกษตรกรดูงานเกษตรกรต้นแบบ วันที่ 20 ธค 62

สสก. 2 รบ. มอบหมายให้ นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดย นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบ นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรที่อบรม หลักสูตรการพัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 ราย ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ

2562 12 18 งานรินที่ห้วยทราย 18 ธค 62

หยุดโรคไหม้คอรวงข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้จริงหรือ

หยุดโรคไหม้คอรองข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้จริงหรือ

สสก. 2 รบ. มอบหมายให้นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม CoO จังหวัดราชบุรี

2562 15 17 นายสุพัฒน์ เข้าประชุม CoO รบ

สสก. 2 รบ. มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

2