วันที่ 27 มกราคม 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

News28012563

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 1/2563 จ.เพชรบุรี

CoO12563

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเ

เตือนภัยการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 2 มกราคม 2563

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2562

รายงานประชุมกษจ ครั้งที่4_2562

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรพัฒนา Smart Farmer

2563 01 23 ประชุมสร้างหลักสูตรsf

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมตัดสินการประกวดผลไม้ งานนมัสการปิดทองพระประจำปีและงานวันเกษตรคลองจินดา ณ วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายในงานมีเกษตรกรสนใจนำผลไม้เข้าประกวด

2563 01 18 ตัดสินผลไม้ คลองจินดา

วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง ติดตามงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

2563 01 20 ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร