วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม CoO และโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

2563 01 20 นายสุพัฒน์ เข้าประชุม CoO จ สส และ เกษตรเชิงพื้นที่

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการติดตามโครงการอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเกษตรแปรรูป ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

2563 01 17 รองอาชว์ชัยชาญ ร่วมต้อนรับและร่วมติดตามโครงการอัตลักษณ์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบการควบคุมภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐาน GAP’s Internal Control System (ICS)

2563 01 17 นส ชุติมา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำระบบการควบคุมกลุ่มGAP

เตือนภัย “การระบาดแมลงดำหนามมะพร้าว” ในหน้าแล้ง

ข่าวเตือนการระบาดฉบับที่ 1 มกราคม 2563

วันที่ 8-10 มกราคม 2563 สสก.2 รบ.มอบหมายนายบุญทวี โคมแก้ว นวก.ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมส้มมนาปฏิบัติการงานอารักขาพืชปี 2563 ณ.รร.เอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯเพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานอารักขาพืช

สสก โดยบุญทวีเข้าอบรมอารักขาพืช8ถึง10มค63 มค 63

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะกรรมการเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก จัดประชุมเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรให้มีแบบแผนในทิศทางเดียวกัน การแต่งตั้งคณะทำงานชั่วคราวก่อนสิ้นสุดวาระการทำงาน และการวางแนวทางการดำเนินงานมหกรรมการแสดงสินค้าเกษตรโดยเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก ต่อไป

สสก 2 รบ จัดประชุมYSFที่เขต 13 มค 63

เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเสซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สสก 2 รบ มอบ จนท เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สมุนไพร

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการร่วมหารือหน่วยงานภาคี เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มที่อาจจะเกิดกับพืชสวน โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ กรมส่งเสริมการเกษตร