วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

News270263

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
-ภาพรวมงานทบก.สสก.2 รบ.อยู่ที่ร้อยละ 39.9   6 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี มียอดขึ้น/ปรับทบก.มากกว่ากว่า 25% ของยอดปี 63 มีเพียง 2 จังหวัดคือ สมุทรสาคร และสมุทรสงครามที่ยังต่ำกว่าร้อยละ 25 เนื่องมาจากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ระบบคัดลอกแปลงเพิ่งจะเปิดให้คัดลอกเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยุ่ในระหว่างเก็บข้อมูลและจะดำเนินการต่อไป
-ภาพรวมการวาดแปลงสสก.2 รบ. อยู่ที่ร้อยละ 100.56
มีเพียง 1 จังหวัด คือ สมุทรสงครามที่ยังทำยอดได้ไม่ถึงร้อยละ 80
ซึ่งมีกำหนดการอบรมเจ้าหน้าที่วาดแปลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

2563 02 24 ผอ.สสก.2รบ เปิดการ ชี้แจงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบให้นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)

2563 02 24 นายสมพร ผอ กสก เข้าร่วมประชุม CoO จ นครปฐม

สสก.2 รบ. มอบกลุ่มพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

บทความ_ภัยแล้ง

การให้บริการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2563 โดยจังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หากมีความประสงค์ขอรับบริการฝนหลวง สามารถติดต่อมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ต่อไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 4 ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรสาร 032-323103

โทร 032-323115

Email : paco_rbr@opsmoac.go.th

Email : oa.ks.rbr@gmail.com

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ด้วยการบีบอัดข้อมูล

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ด้วยการบีบอัดข้อมูล

ผลสำเร็จของการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

ผลสำเร็จของการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนงา

บทความยุทธศาสตร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร

บทความยุทธศาสตร์เพื่องานส่งเสริมการเกษต