บทความการประเมินโครงการในงานส่งเสริมการเกษตร

บทความการประเมินโครงการในงานส่งเสริมการ

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน (หลักสูตรเฉพาะทางเคหกิจเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

2563 02 18 ถึง 21จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประธานคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมส่วนกลางดำเนินการนิเทศงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

2563 02 20 เขตนิเทศงาน จ รบ

ลงโปรแกรมฺBitnami เพื่อจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress

การดาวน์โหลดโปรแกรม Bitnami wordpress

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายบุญทวี โคมแก้ว นวก.ชพ. น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชก. และน.ส.ประจุพร นาควิมล นวก.ปก. ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

2563 02 19 คลินิกเกษตรที่สุพรรณ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทีมส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมส่วนกลางดำเนินการนิเทศงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

2563 02 19 นิเทศงานจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท ี่2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชก. เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งท่ี1/2563

2563 02 18ชี้แจงแนวทางศพก แปลงใหญ่ ที่สมุทรสงคราม

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร