ขอเชิญร่วมสนับสนุนลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม พืช GI จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิ้นจี่

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล)

ประกาศเรื่องประกวดราคา
1.ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
2.TOR
3.แบบ บก.06

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมสั่งซื้อ ผลผลิตองุ่นจากชาวสวน ราชบุรี ได้รับผลกระทบจาก “โควิด – 19” ทำให้พ่อค้าไม่มารับซื้อที่สวน

องุ่น

วันที่ 31 มีนาคม 2563การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน VDO Conference นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน VDO Conference

2563 03 31 ผอ สสก ประชุมผู้บริหาร

ผอ.สสก. 2 รบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ปี 2563 ครั้งที่ 1

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบให้ นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม

2563 03 20 นายสมพร เข้ารับการตรวจราชการ นฐ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี นำโดยนายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ บุคลากรจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2563 ภายในหน่วยงาน

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

 

 

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
ภาพรวมการปรับทบก.ของสสก.2 รบ. อยู่ที่ 122,379 ครัวเรือน คิดเป็น 46.18% จากเป้าหมายปี 63
จังหวัดที่มีผลการปรับทบก.มากที่สุดคือ จ.เพชรบุรี 71.54 %
น้อยที่สุดคือ สมุทรสาคร 15.59% เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ทำให้ต้องเลื่อนการออกพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนทบก.ไปอย่างไม่มีกำหนด ประกอบกับจนท.ในบางอ.มีจำนวนน้อยเนื่องจากตำแหน่งว่างรอจนท.มาทดแทน

ภาพรวมการวาดแปลงอยู่ที่ 74,856 แปลง คิดเป็น 120.74% จากเป้าหมายปี 63
ทุกจังหวัดสามารถทำยอดได้เกิน 80% ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด
จังหวัดที่มีผลการวาดสูงที่สุดคือ จ.สุพรรณบุรี 356.86%