แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 สาขาอาชีพทำสวน ลงพื้นที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกร:

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนที่ จ.สค.

ันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้น.ส.มีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

2563 05 21 มีนาประชุมเครือข่าย ศพก แปลงใหญ๋

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางชาทิพย์ เริ่มดำริห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นำสิ่งของไปมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมใส่ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี

2563 05 22 นางชาทิพย์ รับมอบให้นำสิ่งของมอบให้ กษ รบ

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ประจำวันที่ 22 พ.ค.63 ของ 8 จ.ใน สสก.2 รบ.

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ประจำวันที่ 22 พ.ค.63
ของ 8 จ.ใน สสก.2 รบ.
ภาพรวมทบก.เขต 2 ทำได้เกินเป้าปี 63 ปรับปรุงรวมอยู่ที่ 302,748 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 114.24
3 อันดับแรกที่มียอดสูงสุด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ตามลำดับ

ภาพรวมการวาดแปลง อยู่ที่ร้อยละ 118.02
หลังจาดตัดยอดตัวชี้วัดแล้ว พบว่ายังมียอดการวาดแปลงเข้ามาในระบบอยู่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับเกษตรกรกลุ่ม 2 ที่จะส่งข้อมูลเพื่อคัดกรองเข้าโครงการช่วยเหลือฯ ประสานจนท.ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ให้ติดตาม กำกับ เพื่อให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนด

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ : VDO Conference)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conferenceชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกับเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งที่จะต้องดำเนินการในระบบอุทธรณ์ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 สาขาอาชีพทำสวน ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกร: นายสุวัฒน์ จันทร์วิเมลือง ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.บางแก้วฟ้า เกษตรกรผู้นำการผลิตกล้วยไม้ GAP

2563 05 20 คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนที่ จ.นฐ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรมวาดแปลงสำหรับการตรวจสอบพื้นที่ในการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สสก.2 รบ.มอบหมาย นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลิ่อน งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ณ.ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

2563 05 20 บุณทวี ประชุมCoO จ รบ