วันที่ 24 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วสช.บ้านเกื้อกูล และ วสช.อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองช่องโฮมสเตย์ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครา

2563 06 24 Thanistha evaluate agrotouism at ban samutsongkram

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ จังหวัดเพชรบุรี

2563 06 24 Classify best farmer and best farmer group

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย

2563 06 25 Somporn in anti coruption

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก และน.ส.เยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

2563 06 25 Thanistha prepare agrotour in samutsongkram

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำทีมกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

2563 06 25 Classify best farmer and best farmer group

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางนวลวรรณ พวงประยงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การแปรรูปมะขามแก้วสามรส

2563 06 26 Shutima teach agricultural processing

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทีมนิเทศงานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่นิเทศงานจังหวัดนครปฐม โดยภาคเช้ารับฟังการสรุปการดำเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรคจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ยอดการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ของ 8 จังหวัดใน สสก. 2 รบ. ณ วันทีี 27 มิถุนายน 2563

ยอดการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ของ 8 จังหวัดใน สสก. 2 รบ.
ณ วันทีี 27 มิถุนายน 2563
นอกจากนี้ระบบทบก.ได้ทำการยกเลิกเกษตกรที่ไม่มีการปรับปรุงทบก.เกินกว่า 3 ปี ดังนี้
สสข.2 จังหวัดราชบุรีรวมทั้งหมด 23,630 ครัวเรือน
ราชบุรี 5,246 ครัวเรือน
กาญจนบุรี 5,573 ครัวเรือน
สุพรรณบุรี 4,658 ครัวเรือน
นครปฐม 2,647 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 68 ครัวเรือน
สมุทรสงคราม 19 ครัวเรือน
เพชรบุรี 2,948 ครัวเรือนประจวบคีรีขันธ์ 2,471 ครัวเรือน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก และน.ส.เยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของสสก.2 จ.ราชบุรี ณ พื้นที่อำเภอเมืองบางคนที จ.สมุทรสงคราม

Tanista and Yuawaman prepare agrotourism