เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และน.ส.มีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

2563 06 26 Mena and Nisakhon follow Royal Project

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สสก.2รบ. มอบหมายให้ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชก.และน.ส.มีนา เพ็งเจริญ นวก.ชก. ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2563 06 17 มีนา นิศากร ติดตามโครงการอาหารกลางวันที่ไท

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดภัยบ้านรางสีหมอก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

2563 06 19 ผอเขตตัดสินวสช จ รบ 17 มิย 63

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองขุม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

2563 06 19 ผอเขตตัดสินวสช จ สพ 16 มิย 63

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สสก.2รบ. มอบหมายให้ น.ส.ชุติมา ศิริชุมแสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ร่วมกับจนท.สนง.กษจ.กาญจนบุรี และจนท.สนง.กษอ.ทองผาภูมิ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2563 06 16 ผอชุติมาติดตามโครงการเพื่ออาหารกลางวันทอง

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้ำโจน 2555 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

2563 06 17 ผอ เขตเป็นกรรมการตัดสิน วสข กาญ 16 มิย

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทีมนิเทศงานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่นิเทศงานจังหวัดราชบุรี โดยภาคเช้ารับฟังการสรุปการดำเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทีมนิเทศงานส่วนกลางร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ทีมที่2) นำทีมโดย นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนิเทศงานจังหวัดสมุทรสงครามผ่านระบบทางไกล Conference

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.รวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

2563 06 17 ธนิษฐาประเมินวสช ดำเนินสะดวก 12 มิ.ย. 63

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของสสก.2 รบ. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563