วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ ศพก.ห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

2563 07 22 follow the irrigation project in farm

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ณ วัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2563 07 23 agricultural mobil clinic at dawdeung samutsakhon

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบให้นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(CoO) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐ

2563 07 24 Somporn in CoO Meeting

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (Unit School) ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงกาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2563 07 23 agricultural mobil clinic at kanchanaburi

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

ันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ เข้าร่วมการอบรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized Data)

2563 07 20 21 Panchaporn in data analization taining

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการนำ เจ้าหน้าที่และคนงานสังกัดแปลงงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในไร่นา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร

2563 07 21 preyaphorn take the team

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

2563 07 20 Thanitta in agriculture build thailand metting