รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

01 คำนำสารบัญปก63
02 รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สสก
03 แบบสอบถามงานวิจัยของสสก 2 ปี2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 โดยมีนายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการ

2563 07 30 director of office decide the big farm

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดย นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ

2563 07 29 ระวิวรรณ เยาวมาลย์ จัดอ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพ้ฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563

2563 07 29 office of region mou wit doa

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

2563 07 29 Thanitta cooperate with Nakhon Prathom improove agri tour

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสมพร แสงกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

2563 07 23 Somporn join the royal clinic at nakhonprathom

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่3และการศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2563 07 22 Boontawee study agricultural production P

ผลการขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของ 8 จังหวัดใน สสก.2 รบ. ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ 8 จ.ในสสก.2 รบ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 การขึ้นทบก.ทุกจังหวัดทำได้เกินเป้าปี 2563 แล้ว ในส่วนของการวาดแปลง เนื่องจากระบบยังไม่เรียบร้อยจึงรายงานยอดสัปดาห์ก่อน (070863)