วันที่ 24-25 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง

2563 09 24 25 Boontween follow lunch

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และนายสุพัฒน์ กลัดเดช นวส.ชพ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

2563 09 24 meeting in department

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

2563 09 14 Boontawee following the aspargus

วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ กลัดเดข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ ติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

2563 09 2 to 3Supat following the operation unit

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

2563 09 14 Boontawee following the aspargus

นายสุพัฒน์ กลัดเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2563 09 16 Supat in CoO meeting in petchaburi

นายสุพัฒน์ กลัดเดช ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 10 กันยายน 2563

2563 09 10 Supat in CoO ss meeting

นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

2563 09 2 to 4 Prachuporn in semina Thai salt