วันที่ 24 ธ.ค. 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัยและเปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ในชื่อว่าเกษตรโมบาย (Kaset Mobile)

News-24-12-63

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาให้โอวาทในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาให้โอวาทในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ และนางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้งานพัฒนาเกษตรกรมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้มีทบทวนการใช้ IFPP ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของพื้นที่ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าให้ข้อมูล ช่องทางการพัฒนา Smart Farmer พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และข้อมูลที่มีประโยชน์อีกด้วย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีนายบุญทวี โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำน้กงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วม

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ( T & V System ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาระบบส่งเสริม 2564 หัวหิน_page-0001

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาบุคลากร มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐ์กุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวลภัสรดา บัวขาว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรหัวข้อ “การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)” ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

News23-12-63-2

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

News231263

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2564 ทำความสะอาด กวาดใบไม้แห้ง และเก็บเศษไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ แนวถนนด้านริมแม่น้ำแม่กลอง และโดยรอบบ้านพักผู้อำนวยการฯ

News23-12-63

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวขจิตรา โผดโผน นวก.ชพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคในหน่อไม้ฝรั่ง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก ด้วย BCG โมเดล ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

New-22-12-63-2

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

New-22-12-63-1