วันที่ 19 มกราคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นายบุญทวี โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเดินชมสภาพภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ และชมแปลงเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

Cialis tadalafil est un médicament réservé aux hommes adultes pour traiter les troubles de l’érection. Il a fallu que je prenne mon courage à 2 mains pour lui en parler, c’est çà le plus dur et aussi la pharmacie, je ne suis pas allé à celle où je vais d’habitude, c’est rien que des jeunettes qui servent. www.cialispascherfr24.com Ou acheter cialis viagra tunisie la plupart.

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference app Zoom เพื่อชี้แจงสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ความคืบหน้าในการอนุมัติโครงการ และแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม โรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดที่ใช้ในโครงการฯ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในยุค New Normal” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในยุค New Normal” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมการเกษตรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน

วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการทดสอบ วิจัย งานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมี นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุมฯ

วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการทดสอบ วิจัย งานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมี นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อร่วมหาแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และร่วมคัดเลือกหัวข้องานวิจัยหลักของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตลอดจนวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานวิจัย ในงบประมาณปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัด จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัด จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อคัดกรองโครงร่างงานวิจัย (ว.1) ของศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ภายใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก. 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงเรียนรู้ ปลูกพืชผักสวนครัว ตัดแต่งต้นลำไยบริเวณแปลงลำไย และปักชำต้นหม่อน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบสำนักงาน

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงเรียนรู้ ปลูกพืชผักสวนครัว ตัดแต่งต้นลำไยบริเวณแปลงลำไย และปักชำต้นหม่อน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณรอบสำนักงาน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมวันเกี่ยวผลผลิต (ฟ้าทะลายโจร) ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมวันเกี่ยวผลผลิต (ฟ้าทะลายโจร) ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันการระบาดโรคจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมได้แก่ จิตอาสา 904 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรในจังหวัดราชบุรี และประชาชนในพื้นที่

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก. 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดตลาดเกษตรกรราชบุรี ณ ตลาดเกษตรเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00น.นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดตลาดเกษตรกรราชบุรี ณ ตลาดเกษตรเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อป้องกันการระบาดโรคจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะกรรมการตลาดเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สสก.2 รบ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สสก.2 รบ. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 รวมถึงพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้บรรลุเป้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ผ่านระบบทางไกล Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 2019 (รอบที่ 2) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ระบบภัยธรรมชาติ โครงการประกันรายได้ ปี 2563/64
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64