วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญทวี โคมแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และน.ส.ปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นวส.ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1. แปลงใหญ่สมุนไพร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ 2. แปลงใหญ่สับปะรดผลสด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายบุญทวี โคมแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และน.ส.ปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แก่ 1. แปลงใหญ่สมุนไพร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ 2. แปลงใหญ่สับปะรดผลสด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการกลุ่มของแปลงใหญ่ การผลิตและการตลาด การขับเคลื่อนในการพัฒนายกระดับแปลงใหญ่ การเชื่อมโยงศพก.สู่แปลงใหญ่ รวมถึงการขยายผลของเกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ อีกด้วย

Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited; Nov. tadalafil Keung C, Hebbard G.

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) ประเมินความพร้อมเบื้องต้น เพื่อเตรียมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธนิษฐา ปานนก นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) ประเมินความพร้อมเบื้องต้น เพื่อเตรียมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564 โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้ทำการประเมินตามแบบรายงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมให้ข้อแนะนำในด้านศักยภาพต่างๆ ที่สามารถเพิ่มเติมได้ ก่อนดำเนินการส่งรายละเอียดเพื่อขอการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากกรมการท่องเที่ยวต่อไป

We look forward to seeing you soon at the Mansion. cialis 20mg price Latest News New.

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กยส. แทน ผอ.สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กยส. แทน ผอ.สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่ประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริษัทสยามคูโบต้าซึ่งเข้าร่วมในการชี้แจงโครงการ Zero Burn รวมกว่า 40 คน ซึ่งการประชุมในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญๆ ได้แก่ การชี้แจงโครงการ Zero Burn การรับรองโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใหม่ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ฯลฯ

Anyway, just wanted to say great blog. cialis It contains nice data.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 รบ. เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้เป็นไปตามคู่มือ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบข้อสงสัยในการดำเนินงานโครงการ และชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Phe abbrev. cialis south africa price Gamma-aminobutyric acid n.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 รบ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม สสก.2 รบ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เขต และส่วนกลาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคการทำงานตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะที่กำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร โดยนำประเด็น Hot Issue แต่ละกลุ่มงานมา Sharing ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และนักวิชาการเกษตร/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบส่งเสริมการเกษตร จาก 8 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 81 คน กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เขต จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานระยะขับเคลื่อนการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในประเด็นงานสำคัญแต่และกลุ่ม/ฝ่ายงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเกิดประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร อย่างสูงสุด