วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล Conference ณ ห้องประชุม สสก.2 จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2 รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามการบริหารโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ