วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 รบ. มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดำเนินการประชุมคณะกรรมการการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดำเนินการประชุมคณะกรรมการการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการประชุมดังกล่าวมีแนวทางการประกวดโดยนำเสนอทั้ง 8 จังหวัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 9-11 และ 14 มิถุนายน 2564 และคัดเลือกจำนวน 3 จังหวัดเพื่อลงพื้นที่จริง โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2 รบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)”

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ผ่านทางออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญได้แก่ ผลการประเมินเชิงประจักษ์กลุ่มเป้าหมายโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ปี 2564 จำนวน 5 จุด และร่วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานการประเมินพื้นที่เชิงประจักษ์ แบบออนไลน์ ก่อนการติดตั้ง “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 จุด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ. สสก.2 รบ. มอบหมายนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กยส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหาแนวทางการจัดการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้ได้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการและดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง จากการซักถามและพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จากการประชุมดังกล่าวจึงได้มีแนวทางที่จะเลื่อนการประกวดฯ จากระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 เป็นระหว่างวันที่ 21-23 และ 28-29 มิถุนายน 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประชุมได้แบ่งส่วนราชการเป็นสองห้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญ สำหรับวาระประชุมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วยการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 สถานการณ์โควิด-19ของจังหวัดราชบุรี การรายงานสภาพอากาศ และการใช้งานโมบายแอปพิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” ซึ่งเป็นแอปพิเคชันแจ้งเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาผ่านมมือถือเพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กได้รวดเร็วและทั่วถึง สถานการณ์โรคลัมปีสกินโรคอุบัติใหม่ในโค-กระบือ และสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “แนวทาง การดำเนินงานและการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2564” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง การดำเนินงานและการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2564” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี (จุดถ่ายทอดสัญญาณ) ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยหลักสูตรการสัมมนาครั้งนี้เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 และระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและโครงการประกันรายได้ ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มอภิปราย หัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานปี 2563 และแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2564” เป้าหมายรวมสิ้น 80 คน ได้แก่ เจาหนาที่ผู้รับผิดชอบงานดานทะเบียนเกษตรกรระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ แปลงทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ถั่วลิสงค์ ณ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ น.ส.มีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายนพรุจ หินอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ น.ส.ประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ แปลงทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ถั่วลิสงค์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชหลังนา ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำการจัดทำแปลงและปลูกพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์พื้นเมืองเขาย้อย สายพันธุ์ขอนแก่น 5 สายพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 และสายพันธุ์ไทนาน 9 ตามการดำเนินงานโครงการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๓ แปลง ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ กลุ่มเกษตรกรจะทราบถึงพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่องทางการตลาด รวมถึงพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคสูง

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom ในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร และขั้นตอนการของบประมาณวิจัย ตลอดจนร่วมกันหารือร่วมกันในเรื่องการจัดสัมมนาให้ความรู้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรและคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนร่วมกันพิจารณา ยกร่างการจัดทำคู่มือการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร และกลยุทธ์วิจัยทางส่งเสริมการเกษตร (2564 – 2569)