วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขต (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM)

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขต (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัดภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แผนที่ SSMAP และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ตามแผนที่ Agri-Map ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต ระดับจังหวัด 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ 62 อำเภอ คณะผู้จัดและวิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมี นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ฯ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2564นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโป่งกระทิง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสับปะรดสดและแปรรูปสับปะรด ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 (ทางไกลผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 (ทางไกลผ่านระบบออนไลน์) ในการประชุมครั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2477/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 30

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 30

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2382/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 29

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 29

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2304/2564 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คำสั่ง มาตรการควบคุมไทยเพรซิเดนท์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล่อนผลสด แปรรูปเมล่อน และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ออกจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตกร) ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับระดับเขต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมพร้อมตรวจดูกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ภาคบ่าย) นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต นำทีมโดยนายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวระวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดบางวันทอง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลนำมาประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 โดยกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมการทำขนมไทยโบราณ เช่น ขนมหม้อแกง เม็ดขนุนเผือก ฝอยเงิน ฝอยทอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตในชุม เช่น กะทิ ไข่ น้ำตาลมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทีมงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยการลงพื้นที่ให้อยู่ในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  อย่างเคร่งครัด