วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ภาคเช้า) นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต นำทีมโดยนายอรรถพร จินดามณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวระวิวรรณ จันทร์ผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลนำมาประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 โดยกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมและการแปรรูปสัตว์น้ำทะเล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ได้แก่ กะปิเคย กุ้งแห้ง และผลิตภัณฑ์จากทะเล ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทีมงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยการลงพื้นที่ให้อยู่ในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  อย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวน เก็บข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวน นำทีมโดยนายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ลงพื้นที่กลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (สาขาอาชีพทำสวน) ในพื้นที่กิจกรรมการเกษตร ของ นายอนันต์ชัย กิมใช่ยัง ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกตลาดต่างประเทศ บนขนาดพื้นที่ 40 ไร่ โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ภายในแปลงปลูกมีการไถกลบดินดานเพื่อย่อยกระจายเม็ดดินเป็นก้อนเล็กๆ ให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตและการให้ผลิตมะม่วง ตลอดจนมีการสำรวจและวิเคราะห์ดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นได้อย่างเหมาะสม มีการใช้น้ำหมักชีวภาพเข้มข้นเพื่อกำจัดวัชพืชและหญ้าในแปลง ภายในสวนมีการขุดบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการปลูกทั้งในและนอกฤดูกาลผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศรีนัดดา บำเพ็ญผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิต การผลิตถ่านชีวภาพ สบู่และตลับดูดกลิ่นจากถ่านชีวภาพให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง มาร่วมดำเนินการจัดอบรมพร้อมถ่ายทำคลิปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เขาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวธนิษฐา ปานนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เขาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี 2564 ผ่านทาง Application Zoom Meeting

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี 2564 ผ่านทาง Application Zoom Meeting โดยมีนายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน ภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ ยังมีความล้าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรได้ตามแผน ทั้งนี้จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้
News24062564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวน ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวน นำทีมโดยนายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (สาขาอาชีพทำสวน) ในพื้นที่กิจกรรมการเกษตร ของ นางสุกัญญา แอนิหน ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในอดีตได้ทำการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดและได้ประสบกับปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ทำให้ผลผลิตเสียหายอย่างมาก จึงได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นพืช GI ของจังหวัดสมุทรสาคร เต็มพื้นที่ จำนวน 40 ไร่ ตั้งแต่ในปี 2546 เป็นต้นมา โดยสวนมะพร้าวได้ปฏิบัติตามหลักการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices) ; GAP มีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสม เน้นวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management ; IPM) ตลอดจนใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช โดยสำรวจตรวจแปลงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่จำหน่ายมีทั้งมะพร้าวผลสดและมีการเพิ่มมูลผลผลิตโดยนำน้ำตาลดอกมะพร้าว (จั่นมะพร้าว) มาแปรรูปทำน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลสดมะพร้าวโดยผ่านกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาซึ่งใช้ไม้พะยอมเป็นเครื่องป้องกันน้ำตาลเสียทำให้ได้รสสัมผัสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้แล้วสวนมะพร้าวแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่กิจกรรมการเกษตร ของ นายจิติศักดิ์ เย็นสบาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้เริ่มทำการเกษตรสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่ในปี 2560 จากการประกอบอาชีพทำสวนที่มีการใช้สารเคมีมาอย่างยาวนานจึงมีความตะหนักถึงภัยจากสารเคมีเกษตรจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ มีการนำเทคโนโลยีเครื่องสับบดมาใช้ย่อยทางมะพร้าวใบมะพร้าว เปลือกมะพร้าว เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในการปรับสภาพดิน การใช้ถังกับดักฟีโรโมนล่อด้วง การปล่อยแตนเบียนป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัด ควบคุมศัตรูพืช และมีการนำนวัตกรรมเครื่องเจาะ ผ่ามะพร้าวระบบไฮโดรลิกมาใช้ในการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม เช่น น้ำมะพร้าวบรรจุขวด/ถ้วย การนำเครื่องขูดมะพร้าวมาดัดแปลงเพื่อผลิตเนื้อมะพร้าวน้ำหอมสไลด์บรรจุถุงสูญญากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตกร) ลงพื้นที่ จ.นครปฐม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 (ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตกร) ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ณ โรงเรียนสุขวนาราม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมพร้อมตรวจดูกิจกรรมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสริตา อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 มิถุนายน 2564นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสริตา อยู่สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม และวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม และวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 เป็นอย่างดี