วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผ่าน เพจ Facebook “ตลาดเกษตร เขต 2” ณ สสก.2 จ.ราชบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผ่าน เพจ Facebook “ตลาดเกษตร เขต 2” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าคุณภาพ Smart Product จาก Smart Group ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี โดยวิธีไลฟ์สดแนะนำสินค้า ผ่านเพจ Facebook “ตลาดเกษตร เขต 2” เป็นการปรับรูปแบบการส่งเสริมการตลาด เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคได้อุดหนุนเกษตรกรไทย เป็นกำลังใจร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบทางไกล Conference

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบทางไกล Conference โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 2 รับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามการบริหารโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ดำเนินการสัมมนาระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคตะวันตก และพัฒนาทักษะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความรู้ในการจัดการสินค้าและการตลาดให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยประธานแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดและผู้นำแม่บ้านเกษตรกร 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 53 คน ดำเนินการสัมมนาระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ 1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ณ ห้องถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ 1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวกับการตลาดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยมีนายฤทธิรงค์ โคตะพันธุ์ เจ้าของบริษัท วินเทจ ฟาร์มดี จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตลาดกับการส่งเสริมการเกษตร” และ “การสร้างคอนเทนต์ในงานส่งเสริมการเกษตร” พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ทั้งนี้มีผู้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ปฏิบัติการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมจำนวน 56 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนดำเนินการขับเคลื่อนประชุมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนดำเนินการขับเคลื่อนประชุมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมวางแผนงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี และมณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ พ.อ.โสภณ พูลยม หัวหน้ากองยุทธการฯ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.17 ได้ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการปฏิบัติในการอบรม และวางแผนการการดำเนินงานหลังการอบรม กับทางผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้โครงการอบรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ ของบุตรหลานเกษตรกรและข้าราชการทหารที่สนใจทำการเกษตรให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในอนาคต โดยผ่านการเข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่”

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย. 2564

CamScanner 07-20-2021 10.57

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรแก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ สวนอินทผาลัมคุณวินัย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรแก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตภาคตะวันตกสู่สาธารณะชนทราบและจักเป็นประโยชน์ในการขยายผลการดำเนินงานแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแถลงผลงานการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในยุค New Normal ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษต ระดับเขต ปี 2564 นิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพจาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ณ สวนอินทผาลัมคุณวินัย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี