วันที่  31 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

 

 

           วันที่  31 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4,6,7 ตำบลไร่มะขาม,หมู่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญแก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud meeting) ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

     

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4, 6, 7 ตำบลไร่มะขาม หมู่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud meeting) ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประกวดฯดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวฯ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2564

 

 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าพบปะพูดคุยกับ Young Smart Farmer และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรใน การสนับสนุนและเพิ่มเติมความรู้ให้กับ Young Smart Farmer ในการอบรมเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

      

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าพบปะพูดคุยกับ Young Smart Farmer และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรใน การสนับสนุนและเพิ่มเติมความรู้ให้กับ Young Smart Farmer ในการอบรมเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 และมอบหมายให้ นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting แก่ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วทั้งประเทศ ในหัวข้อ “การทำมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice : หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร)” โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนายเทพชัย มณีไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและลดปัญหาการ กีดกันทางการตลาด และสามารถส่งสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 –31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (จุดถ่ายทอดสัญญาณ)

วันที่  30 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการนำเสนอผลงานในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

   

   

วันที่  30 สิงหาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการนำเสนอผลงานในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4,6,7 ตำบลไร่มะขาม,หมู่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ/ตัวแทนกลุ่มของ สสก.2 จ.ราชบุรี

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ/ตัวแทนกลุ่มของ สสก.2 จ.ราชบุรี ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงาน วางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  มอบหมายนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2564

   

   

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  มอบหมายนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะทำงานฯ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพิจารณาฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

องค์กรควรทำอย่างไรเมื่อพนักงานหมด Passion ในการทำงาน

องค์กรควรทำอย่างไร เมื่อพนักงานหมด Passion ในก

Resilience : สร้างความฮึ้บให้ทีมงานคุณเมื่อยามตกหลุมแห่งความล้มเหลว

Resilienceสร้างความฮึ้บให้ทีมงานคุณเมื่อยามตกห