วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2565

   

   

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมในครั้งนี้

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13. 30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

   

   

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13. 30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ,สภาพอากาศจังหวัด ,สถานการณ์น้ำในจังหวัด และผลการดำเนินงานของส่วนราชการตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญแก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

LiveWellKnowHow! Helpdesk – Sms Spy mobile download, Spy on text messages from computer for free

If you’ve never been a gambler on the internet and you’re not sure how, the idea of getting paid to play at an online casino seems very appealing. Imagine earning some cash when you sign up and getting just a little. It’s possible in a variety of ways, but you need to understand how it operates. Here’s how you can find out if you will be getting a win that will make your heart sing. Continue reading

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน และให้ผลผลิตสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยมีนายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสนับสนุนการเตรียมระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ,สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมการการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2564 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้และอาหารตำบลศาลายา

   

   

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสนับสนุนการเตรียมระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ,สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมการการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2564 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้และอาหารตำบลศาลายา โดยมีนายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม ,นายอำเภอ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ,สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประกวดเพื่อสนับสนุนข้อมูล และให้กำลังใจกลุ่มฯ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในยุควิถีใหม่ (New normal) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบออนไลน์

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในยุควิถีใหม่ (New normal) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 และระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สำหรับแนวทางในการปรับวิธีดำเนินการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน ศจช. ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) พร้อมทั้งนำเสนอการบันทึกข้อมูลด้านการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ยผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการปิดสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการปิดสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2564 โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมออนไลน์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เนื้อหาประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการจัดทำคู่มือฯ ,เนื้อหา สาระ ที่จะจัดพิมพ์ และแผนการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือฯ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ‎(Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะทีมงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงาน R2R ของหน่วยงาน ในเวที “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร”

   

   

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะทีมงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงาน R2R ของหน่วยงาน ในเวที “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ผ่านระบบ ZOOM โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันของผลการดำเนินงาน R2R ของแต่ละหน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ และพัฒนาหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรทุกระดับต่อไป