วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งกรองน้ำ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งกรองน้ำของระบบการให้น้ำพืช เพื่อใช้ในแปลงส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานฯ

สสก.2 รบ.เตือนการระบาดศัตรูพืช โรครากเน่าโคนเน่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2564

เตือนการระบาดไม้ผล

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 รอบที่ 1 ของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ‎(Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดเวที Unit School เพื่อร่วมกันปรับปรุงวิสัยทัศน์ และวิเคราะห์ SWOTขององค์กร สำหรับใช้ประกอบการจัดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดเวที Unit School เพื่อร่วมกันปรับปรุงวิสัยทัศน์ และวิเคราะห์ SWOTขององค์กร สำหรับใช้ประกอบการจัดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (งานวิสาหกิจชุมชนและงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร) และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (งานพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (งานวิสาหกิจชุมชนและงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (งานพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงโครงการ งบประมาณแผนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

 

    

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ เนื้อหาประกอบด้วย กำหนดรูปแบบการจัดทำคู่มือฯ ,เนื้อหา สาระ ที่จะจัดพิมพ์ และแผนการดำเนินงานในการจัดทำคู่มือฯ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ‎(Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2564

 

   

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2565 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าดำเนินการพัฒนาแปลงงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เข้าดำเนินการพัฒนาแปลงงานส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกไม้ผล ปลูกพืชสมุนไพร และวางระบบน้ำในแปลงเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบกล้าไม้พันธุ์ดี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบกล้าไม้พันธุ์ดี ได้แก่ชมพู่ทับทิมจันทร์ 250 ต้น มะม่วงน้ำดอกไม้ 250 ต้น พริก 5,250 ต้น มะเขือ 5,250 ต้น กะเพรา 5,250 ต้น แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร