วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564

     
     
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564
ณ สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเจัาหน้าที่และเกษตรกรชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประกอบด้วย การรายงานภาพรวมกิจกรรมการทํานาเกลือทะเลภายในจังหวัดสมุทรสาคร การนําเสนอผลการดําเนินงานสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)
การนําเสนอผลการดําเนินการผลิตเกลือทะเลผ้าใบของแปลงใหญ่เกลือทะเล และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล และตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ของนายเลอพงษ์ จั่นทอง

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมแต่งกายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
ร่วมแต่งกายผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง ในโครงการ กสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของชาติ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

       
       
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

                           
       
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2564
โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2564
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2564“

     

 

     

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2564“ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึง 3 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกว่า 60 คน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565

     

 

     

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็น ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ ในปี 2565 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

     
     
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวรายงาน ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมรับฟัง
ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564

สรุปผลประชุมหัวหน้าส่วน

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร สําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ (นสอ.) สําหรับการเป็น  นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสต) ปี พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2564

           

 

           

 

           

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร สําหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ (นสอ.) สําหรับการเป็น  นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสต) ปี พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) และระดับต้น (นสต.) ประจำปี 2564 ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้รับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.) จำนวน 3 ราย และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) จำนวน 3 ราย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องออนไลน์ 1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ในเขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

            
              
       
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ในเขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่งเป็นอย่างดี ในการนี้นายดนัย ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการจัดสอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด