วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมฝึกตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

     
     
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมฝึกตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ แปลงนายบุญช่วย ปั้นหยัด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน และแปลงนางสาวลดาวัลย์ อรุณขจรศักดิ์ เกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อำเภอ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี รวมจำนวน 13 คน เข้าร่วมฝึกทักษะการตรวจประเมิน GAP แปลงเบื้องต้น และเรียนรู้ “การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี GAP พืชอาหาร” จากการปฏิบัติจริงของเกษตรกร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร พี่เลี้ยง และฝึกปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ โครงการลดการเผาอ้อยร่วมกับเครือข่ายเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

     

 

     

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ สืบโดด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ โครงการลดการเผาอ้อยร่วมกับเครือข่ายเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมมือกับเครือข่ายช่วยกันกำกับ ดูแลชาวไร่อ้อย ที่เข้าร่วมโครงการลดการเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ได้ตามเป้าหมาย
2. เพื่อร่วมมือกันพิจารณาส่งเสริม และสนับสนุนชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน
โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม มาปรับใช้ในแต่ละสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ณ อาคาร หอประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน รวมทั้งรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

     

 

     

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน รวมทั้งรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และให้แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมสำรวจอาคาร รั้วสำนักงาน และบ้านพัก โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับสะแก และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก

      
      
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับสะแก และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้นำแทนเกษตรกร (SF/YSF) ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี2565 โดยเชื่อมโยงการทำงานส่งเสริมในรู้แบบ BCG model ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และห้องสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

      
      
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชรี กมลสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และห้องสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2รบ. มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชก. ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ BCG Model พืชผัก จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างสร้างสรรค์

   
   
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผอ.สสก.2รบ. มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวก.ชก. ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ BCG Model พืชผัก จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างสร้างสรรค์ โดยร่วมกับคณะหอการค้าปฏิรูปภาคเกษตร เกษตรจังหวัดราชบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ศวพ.ราชบุรี ลงพื้นที่ วสช.น.อักแนส สถานีเกษตรแบ่งปัน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แปลงใหญ่ผัก ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กลุ่มเกษตรร่มโพธิ์เกษตรอินทรีย์ (ฟาร์มฝันแม่) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดย นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศรีนัดดา บำเพ็ญผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “๓๙ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”

     

 

      

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดย นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศรีนัดดา บำเพ็ญผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ชื่องาน “๓๙ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีกำหนดจัดงานเนื่องในวันครบรอบ ๓๙ ปี การก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการฯ ในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม    การอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense”

     

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม การอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” หลักสูตรระดับที่ 2 โดยมีนางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา11.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

     

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา11.30 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน พร้อมสำรวจอาคารสำนักงานและบ้านพัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงาน และเยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense

     

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น. นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงาน และเยี่ยมเยียนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(HandySense) เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบปัญหา โดยมีนายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และนำเสนอความคืบหน้าโครงการดังกล่าว