วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 เดือนธันวาคม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

 

     

 

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 เดือนธันวาคม

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 ธันวาคม  2564  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

 

     

 

วันที่ 29 ธันวาคม  2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548  ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และร่วมวิเคราะห์ประเด็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยการจัดประชุมผู้เข้าร่วมได้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดการประชุม

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2564 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

     

 

     

 

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2564

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2564 ผลการดำเนินงานของสสก.

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ได้เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Normal ผ่าน “โมเดลเกษตรเขต 2”

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบออนไลน์ โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)”

     

 

      

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบออนไลน์

โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)”

โดยนางสาวมนทิชา สรรพอาสา นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ

ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี 2565 (Action Plan) โดยผู้แทนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 8 จังหวัด การสัมมนาในครั้งนี้ ใช้จุดหลักในการถ่ายทอด

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2564

   

 

      

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาววันดี แสนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ

นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2564 (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทารสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และไม้ผล ปี 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

     
     
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้นางสาวภัคหทัย รัตนตนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบกิจการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
โดยหลักสูตรที่ได้รับการอบรม ได้แก่ การเทรนด์การผลิตผลิตภัณฑ์ในอนาคต การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปออนไลน์ สู่ไลฟ์สไตล์แบบ Next Normal การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้สินค้าเกษตรแปรรูป กฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านการผลิตอาหาร
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่

 

 

โครงการส่งคืนความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางสรุปข้อมูลฯ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 – 23 เดือนธันวาคม 2564

ไหม้ข้าว

 

เอกสาร 61

 

ไฟล์เอกสารแนบข้าวไหม้

ไฟล์เอกสารแนบไรสี่ขามะพร้าว

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

     

     

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนให้สามารถเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักดังนี้ 1. รู้จัก “เกษตรอินทรีย์” 2. รู้จัก “ภารกิจเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 3. รู้จัก “เทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเกษตรอินทรีย์” 4. รู้จัก “เกษตรอินทรีย์ไทย” 5. ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงาน ปี 2565

โดยบุคคลเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 30 คน

โดยใช้จุดหลักในการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา   การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี