วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี

     

 

     

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี และ

มีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ ระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืช เงินทุนหมุนเวียน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ในการนี้ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมฯ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ให้เกษตรกรจำนวน 19 แปลง และชมนิทรรศการการแสดงสินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ YSF วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกร

      

      

      

 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ให้เกษตรกรจำนวน 19 แปลง และชมนิทรรศการการแสดงสินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ YSF วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกร             

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และคณะ

ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ดร. เฉลิมชัย ได้ผูกผ้าสามสีที่เครื่องจักรกลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สัปปะรด หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

เพื่อเป็นศิริมงคลและให้กำลังใจให้กับเกษตรกรด้วย

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต ให้แก่เกษตรกรแกนนำ ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชั่น Zoom)

     

 

     

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับเขต ให้แก่เกษตรกรแกนนำ ครั้งที่ 1/2565 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชั่น Zoom)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศจช. มีเวทีในการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอารักขาพืช เพื่อให้เกิดเครือข่าย ศจช. ที่มีการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารในระดับภูมิภาคชัดเจน และเพื่อให้ ศจช. เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค

โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืช ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ประธาน/คณะกรรมการ/สมาชิก ศจช. 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้…นางสาววันดี แสงประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

                   

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

มอบหมายให้…นางสาววันดี แสงประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ 3 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทีมงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอย่างดี ในการให้บริการประชาชนตามวัตถุประสงค์โครงการ

โดยการลงพื้นที่ให้อยู่ในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  อย่างเคร่งครัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางตลาดศักยภาพในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          

 

           

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางตลาดศักยภาพในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โดยเนื้อหาการบรรยายในวันนี้ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โดยนายสุรพงษ์ แดงผ่องศรี วิทยากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมกันกำหนด      แนวทางการดำเนินงานตลาดเกษตรกร ปี 2565 ระหว่างเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 8 จังหวัด

ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชั่น Zoom)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประจำเดือนธันวาคม 2564

     

 

     

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประจำเดือนธันวาคม 2564

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

       

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2565

ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564

     

 

     

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
มอบหมายให้ นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565  “Booster เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง”

     

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พร้อมด้วยนางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565  “Booster เกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน และการยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานการสัมมนา และมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และแผนปฏิบัติราชการ   กรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

     

 

     

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่

โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กล่าวรายงานการสัมมนา และมอบแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และแผนปฏิบัติราชการ   กรมส่งเสริมการเกษตร

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น   

พร้อมมอบหมายให้นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายศุภสิทธิ์ ศิลปะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ

เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)