วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ แปลงนาเกลือ หมู่ ๙ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   

 

   

 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ร่วมงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

ณ แปลงนาเกลือ หมู่ ๙ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ และสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย

พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือและเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วยนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่เกิน 5 ปี สังกัดสำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 100 คน

   

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

……………………………………………..

วันที่ 25 28 มกราคม 2565

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร       

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

ผ่านระบบ Zoom Meeting

พร้อมด้วยนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่เกิน 5 ปี สังกัดสำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 100 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พัฒนาภาวะผู้นำด้านการบริหาร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายนางทชาอร ลิมังกูร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ

นายศุภสิทธิ์ ศิลปะสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุม

      

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม

…………………………………………………

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม

โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุม

เพื่อขับเคลื่อนงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ซึ่งผู้ว่าชการจังหวัดราชบุรี ได้เน้นย้ำมาตรการ การควบคุมโรคระบาด และให้หน่วยงานตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานหลังเทศกาลตรุษจีนและ ถ้ามีบุคลากรในหน่วยงานติดโควิด ต้องรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกกรณี

คุณสมบัติของผู้นำกิจกรรม โดยกลุ่มพัฒนาบุคคลากร

พี่เกต คุณสมบัติของผู้นำกิจกรรม

 

เอกสารไฟล์แนบ

8 วิธีในการนำวัตกรรมมาสู่องค์กรของคุณ โดยกลุ่มพัฒนาบุคคลากร

พี่เนตร 8manInnovation

 

เอกสารไฟล์แนบ

Action Plan ตัวช่วยในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในงานพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

action plan

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน และของดีจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีดีเวอร์” ภายใต้โครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี

   

 

     

 

สสก.2 รบ. ร่วมงาน “ราชบุรีดีเวอร์”  การแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี

**********************

วันที่ 27 มกราคม 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน และของดีจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีดีเวอร์” ภายใต้โครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี

โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้า เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ผลไม้ปลอดภัยสารพิษจากกลุ่มผลิตผักและผลไม้เพื่อการส่งออก  และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล การสาธิตและฝึกอาชีพเสริม

ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล และคัดเลือกผลงานหรือโครงการเพื่อรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565   

   

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

………………………………………………..

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เป็นประธานในการประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล และคัดเลือกผลงานหรือโครงการเพื่อรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565   

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มในสสก.2 รบ. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (จุดถ่ายทอดสัญญาณหลัก)

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

    

 

   

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2565

……………………………………

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

จัดการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม เยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเอิร์ธเฮ้าส์ โดยผลิตไวน์จากผลไม้ ซึ่งเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตรในพื้นที่และแลกเปลี่ยนแนวทางการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

   

 

   

 

สสก.2 รบ. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนฯ ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่
**********************
วันที่ 26 มกราคม 2565
นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
 
พร้อมนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม เยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่
 
ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเอิร์ธเฮ้าส์ โดยผลิตไวน์จากผลไม้ ซึ่งเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตรในพื้นที่และแลกเปลี่ยนแนวทางการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
 
พร้อมเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
ณ วิสาหกิจชุมชนเอิร์ธเฮ้าส์และไร่องุ่นคุณบี ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี