สมุนไพรกัญชา และกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัมนาการผลิต

พี่ปั้ป สรุมไพรกัญชา และกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่

 

เอกสารไฟล์แนบ

การแก้ปัญหาแชร์ VDO ใน zoom แล้วไม่มีเสียง โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร

พี่บี การแชร์เสียง

 

เอกสารไฟล์แนบ

เกษตรผสมผสานสู่วิถีความยั่งยืน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

พี่หน่อย บทความ เกษตรผสมผสาน กสพ

 

เอกสารไฟล์แนบ

สินค้า GI ด้านการเกษตรในภาคตะวันตก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

พี่ปัป GI

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี   จัดการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

   

 

     

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2565

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  

จัดการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

   

 

   

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 2/2565

……………………………………………………..

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/นโยบายที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565 การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูแล้ง ผลการดำเนินงานของสสก.

ในการนี้นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ได้เข้าร่วมการประชุม และรายงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร Next Normal ผ่าน “โมเดลเกษตรเขต 2”

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ

   

 

   

 

 

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมกลุ่มพัฒนาบุคลากร

…………………………………………..

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมออนไลน์ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

พี่อร บทความ_GAP พืชอาหารฉบับปรับปรุง 2564 (กสพ.)

 

เอกสารไฟล์แนบ

ความต้องการธาตุอาหารต่างๆ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืช โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

พี่ปิ่น การขาดธาตุอาหารของพืช

 

เอกสารไฟล์แนบ