แอพแต่งรูปบนมือถือ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

แอพแต่งรูปบนมือถือ

 

เอกสารไฟล์แนบ

วิธีใช้กล้อง DSLR อย่างง่าย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วิธีใช้กล้อง DSLR อย่างง่าย

 

เอกสารไฟล์แนบ

การพากย์เสียงสำหรับมือใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การพากย์เสียงสำหรับมือใหม่

 

เอกสารไฟล์แนบ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

เอกสารไฟล์แนบ

ถ่านชีวภาพ (Biocha) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

พี่ปู บทความวิชาการAgrimap

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

         

 

        

 

 

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้นางสาวมีนา เพ็งเจริญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร

ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ณ ห้องประชุมสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานด้านการเกษตรต่างๆ และเพิ่มพูนทักษะตลอดจนหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร (หัวข้อ การตลาดสินค้าเกษตร)

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศทอ จ.สุพรรณบุรี (หัวข้อ หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช)

นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผอ.ศสพ. จ.สมุทรสาคร (หัวข้อ การผลิตพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ)

นายปิยนันท์ พวงจันทร์ นวก.ชำนาญการ สวพ.5 จ.ชัยนาท  (หัวข้อ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร) และ

นายศิริพจน์ จ่ายเจริญ นวส.ชำนาญการ สนง.กษจ.สมุทรสงคราม (หัวข้อ หลักการเบื้องต้นในการจัดการดินและปุ๋ย

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน

‼️คำแนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญของยางพารา‼️ (โรคใบร่วงยางพารา โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรครากขาว โรคเส้นดำ)

คำแนะนำ_ศัตรูสำคัญของยางพารา

 

เอกสารไฟล์แนบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวณัตฐา พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดสมุทรสงคราม (ผ่านระบบ Zoom)

     

 

     

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต นำทีมโดย นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางสาวณัตฐา  พลเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสันติ วังวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม (ผ่านระบบ Zoom)

เพื่อร่วมทบทวนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ DOAE สู่โมเดลเกษตรเขต 2 จังหวัดสมุทรสงคราม (น้ำตาลมะพร้าว)

เพื่อเตรียมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1  ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

👩‍🌾☀️เกษตรร่วมใจรับมือภัยเเล้ง ปี 2565👨‍🌾☀️

เกษตรภัยเเล้ง

 

เอกสารไฟล์แนบ